Mevzuat ve Yönetmelikler

.5 Kasım 2013 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28812
YÖNETMELİK
Spor Genel Müdürlüğünden:
OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bütün eğitim ve öğretim kurumlarının yurt içi ve yurt dışı spor faaliyetlerinin programlanması, beden eğitimi ve spor faaliyetleri esaslarının tespit edilmesi, okullar arası spor yarışmalarının yürütülmesi, yarışmalara ait araç, gereç ve benzeri ihtiyaçların sağlanması, beden eğitimi ve spor çalışmalarını yapacak kişiler ile spor faaliyetlerine katılacaklarla ilgili usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bütün eğitim ve öğretim kurumlarının yurt içi ve yurt dışı spor faaliyetleri ve oyun yolu ile beden eğitimi etkinliklerinin planlanmasını ve düzenlenmesini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve 10 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Antrenör: Spor Genel Müdürlüğü ve ilgili federasyonlardan alınan antrenörlük belgesine sahip çalıştırıcı kişiyi,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) Daire Başkanlığı: Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığını,
ç) Federasyon: Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan spor federasyonları ile bağımsız spor federasyonlarını,
d) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
e) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
f) ISF: Uluslararası Okul Sporları Federasyonunu,
g) İdareci: Yarışmalarda kafileden sorumlu kişiyi,
ğ) İl müdürü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürünü,
h) İl müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
ı) İl Tertip Komitesi: İl Okul Sporları Organizasyon Tertip Komitesini,
i) İlçe müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,
j) İlçe Tertip Komitesi: İlçe Okul Sporları Organizasyon Tertip Komitesini,
k) Kademe: İlkokul, ortaokul ve lise ve dengi eğitim ve öğretim kurumlarını,
l) Kategori: Cinsiyeti ve belirlenmiş yaş aralıklarını,
m) Lisans: Okul spor yarışmalarına katılacak öğrenciler için düzenlenen belgeyi,
n) Okul: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bütün eğitim ve öğretim kurumlarını,
o) Öğrenci belgesi: Okul müdürlüklerince sporcuya öğrenci olduğuna dair verilen belgeyi,
ö) Sağlık izin belgesi: Öğrencinin lisans veya sporcu oyun kartı çıkaracağı spor dalında spor yapmasında sağlık yönünden sakınca bulunmadığını gösterir yetkili kurum veya kişiden alınmış belgeyi,
p) Spor faaliyeti: Spor yarışmaları ile sportif eğitim çalışmalarını,
r) Spor kulübü: Spor Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş spor kulübünü,
s) Spor tesisleri: Spor faaliyetlerinin düzenlenebileceği tesisleri,
ş) Sporcu oyun kartı: Fiziksel etkinlik ve oyunlara katılacak öğrenciler için düzenlenen belgeyi,
t) Tertip Komitesi Başkanı: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürünü,
u) Veli izin belgesi: Öğrencinin lisans veya sporcu oyun kartı çıkaracağı spor dalında spor yapmasında sakınca olmadığına dair öğrenci velisince izin verildiğini gösterir belgeyi,
ü) Yarışma müdürü: İl Müdürlüğünce görevlendirilen kişiyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Uygulama esasları
MADDE 5 – (1) Okul spor faaliyetlerine ilişkin uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir:
a) Okullar arası spor yarışmaları, fiziksel etkinlikler ve oyunlar; Genel Müdürlük mevzuatı, uluslararası oyun kuralları, spor federasyonlarının ve ISF’nin ilgili mevzuat ve talimatları esas alınarak yapılır.
b) Okullarda müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, sporcu öğrenci ve antrenörlerin okul sporları faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin iş ve işlemler il müdürlüklerince, Milli Eğitim Bakanlığında görevli katılımcıların her türlü idari iş ve işlemler ise Milli Eğitim Bakanlığı il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince yürütülür.
c) Okul takımları veya ferdi sporcuları çalıştıracakların, öncelikle beden eğitimi öğretmenleri, antrenörlük belgesine sahip diğer öğretmenlerden ya da antrenörlük belgesine sahip kişilerden olması esastır. Oyunsal etkinliklerde görevlendirilenlerin ise öğretmen olmaları yeterlidir.
ç) Mahalli müsabakalar kapsamında hangi ilçelerde okullar arası yarışmaların, sportif faaliyetlerin, fiziksel etkinliklerin ve oyunların düzenleneceğine il tertip komiteleri karar verir.
d) Mahalli, grup merkezi ve yarı final merkezi yarışmalarında birinci olan ve ek kontenjandan dolayı katılım hakkı tanınan takım ve/veya ferdi sporcular, spor dalının özelliğine göre bir üst kademedeki yarışmalara katılmak zorundadır. Ancak bir üst kademedeki yarışmalara katılamayacak okul takımları ve/veya ferdi sporcu öğrenciler, yarışma tarihinden en az beş iş günü öncesinde il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri kanalıyla mazeretlerini belgelendirerek il müdürlüğüne bildirimde bulunmak zorundadır. Taahhüt ettikleri yarışmalara mazeretsiz katılmayanlar hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda sportif müeyyide uygulanır, ayrıca bu durum il milli eğitim müdürlüklerine bildirilir.
e) İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri ve il/ilçe müdürlükleri arasında spor tesislerinin ortak kullanımı ve ücretsiz tahsis edilmesi ile karşılıklı personel görevlendirilmesi sağlanır. Spor faaliyetlerinin niteliğine göre kullanılacak tesislere ilişkin kararlar il tertip komitelerince alınır.
f) Okullar, eğitim ve öğretim yılı başında mahalli yarışmalara katılacakları spor dallarını ve kategorilerini Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden bildirirler. Genel Müdürlükçe yayımlanan yıllık faaliyet programı ve takvimine uygun olarak mahalli yarışmalarını yapıp sonuçlandıran illerin, başarı sıralaması ve kontenjan durumuna göre bir üst yarışmalara katılmaya hak kazanan okul takımları ile ferdi sporcuları, sırasıyla grup, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmalarına katılırlar. Düzenlenecek mahalli, grup, yarı final ve Türkiye birinciliği kademelerindeki spor yarışmalarında yarışma müdürü ve personel il müdürlüğünce görevlendirilir.
g) Eğitim ve öğretim hizmetlerini aynı fiziki yapı ve aynı okul müdürlüğü altında birleşik olarak sürdüren okulların sporcu öğrencileri bulundukları kademenin takım veya ferdi yarışmalarına katılabilir. Sporcu öğrencinin okul adına yarışmalarda yer alması için öncelikle ilgili kademede okuması gerekir. Bir veya birkaç kademede birlikte eğitim ve öğretim verilen ilkokul, ortaokul ve lise kademeleri arasında sporcu geçişi yapılamaz.
ğ) Okul spor yarışmalarının her aşamasında, kardeşlik, yardımlaşma, centilmenlik, kaynaşma ve hoşgörü değerleri öne çıkarılır. Öğrencilerin bulunduğu ilin tarihi, kültürel değerleri hakkında bilgi edinmesi ve gezi etkinliklerinin düzenlenmesi imkanlar dahilinde sağlanır. Bu faaliyetler tertip komitesi tarafından gerçekleştirilir. İlgili mevzuat çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan destek sağlanabilir.
h) Okullar, ilgili branş açıklamalarında farklı bir hüküm belirtilmediyse yarışmalara kız ve erkek olmak üzere, aynı kategori veya branşta birer takım ile katılabilirler. Karma takım ve ferdi katılımlar ise, ilgili branşın teknik açıklamaları bölümünde belirtildiği şekli ile yapılabilir. Ferdi spor dallarında yarışmalara katılacak sporcu sayıları Genel Müdürlükçe belirlenir.
ı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsilen yarışmalara katılacak takım ve/veya ferdi sporcular da bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.
i) Genel Müdürlükçe spor dallarının gelişimi için öğretmen, antrenör ve sporcu öğrencilere yönelik gerekli çalışmalar Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde yapılarak antrenörlük, hakemlik, gelişim seminerleri, kursları ve kamplar düzenlenir.
j) Eğitim ve öğretim yılı içerisinde Türkiye birinciliği yarışmalarına katılarak dereceye giren okul takımları ve ferdi sporcuları, ISF programına ve takvimine göre ilan edilen spor branşında ve kategoride ülkemizi temsil etme hakkı elde ederler.
k) Okullar arası spor yarışmalarında görevlendirilen idareci, öğretmen, antrenör ve sporcu öğrenciler kurumlarınca yarışma süresince görevli izinli sayılırlar.
l) Genel Müdürlük, organizasyonlarla ilgili her türlü reklam, sponsorluk, pazarlama ve yayın haklarını ilgili mevzuat çerçevesinde düzenler.
m) İlde yapılan tüm mahalli yarışmaların ve her yıl Genel Müdürlükçe belirlenen illerde düzenlenmesi planlanan grup, yarı final ve Türkiye birinciliklerinde yarışmaları tescil etme yetkisi il tertip komitesine aittir.
n) Spor dalının özelliğine göre ferdi veya takım halinde yapılan grup, yarı final ve Türkiye birinciliği
yarışmalarına katılacak idareci, çalıştırıcı ve sporcu öğrenci sayıları ilgili spor branşı açıklamalarında belirlenir.
o) Genel Müdürlük, spor branşlarının gelişimi için gerekli önlemleri alır, hangi spor branşlarının yapılacağına ve ne şekilde uygulanacağına karar verir.
Tertip komiteleri
MADDE 6 – (1) İl tertip komitesi, il müdürlüğü tarafından valilikten alınacak onay ile Ekim ayının ilk haftası içerisinde oluşturulur.
(2) İl tertip komitesi, il müdürü başkanlığında, il milli eğitim müdürlüğü şube müdürü, il müdürlüğü şube müdürü, Türkiye Okul Sporları Federasyonu il temsilcisi, ilgili spor dalının federasyon il temsilcisi, il müdürlüğünce görevlendirilen iki personel ile il milli eğitim müdürlüğü tarafından görevlendirilen iki beden eğitimi öğretmeninden oluşur.
(3) İl tertip komitesinin görev süresi bir eğitim ve öğretim yılı olup, sekretarya işlemleri il müdürlüğünce yürütülür.
(4) İl tertip komitesi, başkanın çağrısı üzerine toplanır ve gerekli kararları alır.
(5) İl veya ilçelerde yapılacak her türlü okullar arası sportif yarışmalar ve sportif etkinlikler il tertip komitesinin kararı ve valinin onayı ile yapılır.
(6) İlçe tertip komitesi, il tertip komitesince ihtiyaç görülen ilçelerde kurulur. İlçe tertip komitesi ilçe müdürlüğünce kaymakamlık onayı ile Ekim ayının ikinci haftası içerisinde oluşturulur.
(7) İlçe tertip komitesi; ilçe müdürü başkanlığında, ilçe milli eğitim şube müdürü ve ilçe milli eğitim müdürlüğünce belirlenen bir beden eğitimi öğretmeninden oluşur. İlçe tertip komitesinin görev süresi bir eğitim ve öğretim yılı olup, sekretarya işlemleri, ilçe müdürlüğünce yürütülür. İlçe müdürlüğü bulunmayan ilçelerde bu işlemler ilçe milli eğitim müdürlüğünce yürütülür.
(8) Tertip komiteleri, illerde vali, ilçelerde ise kaymakama karşı sorumludur.
(9) Yarışmanın yapılacağı ilin il tertip komitesi; mahalli, grup, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmaları organizasyonu tertip komitesi olarak görev yapar. Gerektiğinde Genel Müdürlüğü temsilen daire başkanı ve üstündeki personel il tertip komitesi başkanı, bunların dışındaki diğer personel ise komite üyesi olarak yer alır.
Yarışmalara başvurular ve kontenjanlar
MADDE 7 – (1) İl yarışmalarına katılım başvurusu; il tertip komitesinin belirlediği başvuru tarihlerinin, il müdürlüklerince il milli eğitim müdürlüklerine bildirilmesi ve il milli eğitim müdürlüklerince bilgilendirilen okulların ilgili formu doldurarak il tertip komitesine başvurması yoluyla yapılır. İl tertip komiteleri yapılan başvuruları inceleyerek katılacak takım ve ferdi sporcu sayısına göre yarışma takvimini hazırlar. Yarışmalara başvurularda katılım ücreti alınmaz.
(2) Yarışmalarını tamamlayamayan iller, Daire Başkanlığından ek süre talebinde bulunabilir. Bu süre bir sonraki kademe için belirlenen yarışmalarının tarihleri ve ISF takvimi göz önüne alınarak Daire Başkanlığınca değerlendirilir.
(3) İl müdürlükleri; tertip komitelerinden aldıkları resmi yarışma sonuçlarını, ilan edilen sonuç bildirme tarihine kadar Daire Başkanlığına bildirir. Daire Başkanlığı, sonuç bildirme tarihine kadar yarışmalarını tamamlayarak bildirimde bulunan illerin ferdi ve takım yarışma sonuçlarını inceleyerek bir sonraki yarışmalara katılımlarıyla ilgili hazırlıkları yapar. Yarışmalar hakkında hazırlanan dokümanlar Genel Müdürlük Okul Sporları internet sitesinde yayımlanır.
(4) Daire Başkanlığı mahalli yarışmalarını tamamlayarak resmi olarak bildirimde bulunan illere bir takım veya ferdi il kontenjanı verir. Diğer kontenjanlar, spor branşlarının kategorilerinde mahalli yarışmalara katılan takım ve ferdi sporcu sayılarına ve bir önceki yıl takım olarak Türkiye birinciliklerinde elde edilen ilk dört dereceye istinaden verilir.
Yaş kategorileri
MADDE 8 – (1) Okul spor yarışmalarına katılacak olan öğrencilerin kategori, yaş ve terfi bilgileri ilgili spor dalının teknik açıklamalarında belirtilir.
(2) ISF takvimine göre içinde bulunulan eğitim ve öğretim yılında iştirak edilecek spor dallarının yaş kategorilerine ait bilgilendirme spor dalları yaş ve terfi tablosunda gösterilir.
(3) İlkokullar arası faaliyetler, yarışmalar, oyunlar, şenlikler hakkında branş açıklamalarında farklı bir uygulama belirtilmediyse mahalli olarak yapılır.
Terfiler
MADDE 9 – (1) Okul kademeleri arasında geçiş yapılmaz.
(2) Yaşları küçükler kategorisi yarışmalarına katılmaya uygun olan sporcu öğrenciler, velisinin izni ile il tertip komitelerine yapılacak başvuruların kabul edilmesi kaydıyla yıldızlar kategorisinde yarıştırılabilir.
(3) Eğitim ve öğretim yaşamına yaşıtlarından önce başlayan sporcu öğrenci, spor dalları, yaş ve terfi tablosunda belirtilen yaş gruplarına göre olması gereken kademede eğitim ve öğretim görmüyor ise velisinin izni ile il tertip komitesine yapılacak başvurunun uygun görülmesi durumunda eğitim ve öğretim gördüğü kademede okulunu temsilen yarışmalara katılabilir. Bu koşullarda mahalli, grup, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmalarına iştirak
edecek sporcu öğrenciler için alınan il tertip komitesi kararının yarışmalar öncesinde ibraz edilmesi zorunludur. Terfi ettirilen öğrenci, o eğitim ve öğretim yılında alt kategorideki hiçbir okullar arası yarışmaya katılamaz.
(4) Özel eğitim okullarının/merkezlerinin yarışmalara katılım ve yaş durumları ile ilgili açıklamalar branş talimatlarında yapılır.
Öğrencilerin fiziki görünümü
MADDE 10 – (1) İl tertip komitelerince uygun görülmesi koşuluyla, fiziki görünümleri nedeniyle yaşıtlarından büyük gösteren öğrencilerin il tertip komitelerince istenmesi halinde hastanelerden alınacak yaş tespit raporu ile kendi okuduğu kademedeki bir üst yaş kategorisine terfisi yapılır.
(2) Yaşıtlarından fiziki olarak büyük görünen sporcuların durumlarını belgelemek için sporcunun doğduğu hastaneye veya devlet ya da üniversite hastanelerine yazılı başvurularak biyolojik yaşı doktor raporu ile tespit edilir.
(3) Doğum raporu bulunan öğrenciler fiziki uygunluk kontrolüne alınmadan yarışmalara katılırlar.
(4) Doğum raporu olmaması durumunda, sporcunun biyolojik yaşının tespiti için devlet ya da üniversite hastanelerinden alınacak olan yaş tespit raporu geçerlidir. Raporda belirtilen yaş aralığında tamamlanmış üst yaş sınırı kabul edilir. Raporda belirtilen üst yaş sınırı ilgili eğitim ve öğretim yılı sonu dikkate alınarak değerlendirilir.
(5) İstenilen belgelerin veya raporun sunulamaması durumunda tertip komiteleri, yaşıtlarından büyük görünen sporcuların yarışmalara tedbirli olarak katılmasına izin verebilir. Bu durumda olan sporcu öğrencilerin tertip komitesinin istemesi durumunda kemik testi raporunu yarışmayı izleyen üç iş günü içerisinde il tertip komitelerine ibraz etmeleri zorunludur. Söz konusu belgenin verilmemesi durumunda bu sporcular yarışmadan men edilmiş sayılır. Bu durumda olan ferdi sporcuların dereceleri iptal edilir. Takım sporcusu ise sporcu takımdan men edilir.
(6) İl tertip komitelerince yarışmalardan alıkonulan sporcuların isim, okul ve il bilgileri Daire Başkanlığına gönderilecek olan yarışma raporunda belirtilir.
(7) Yapılacak itirazlar, tertip komitesince değerlendirilerek karara bağlanır, ihtiyaç halinde yaş tashih raporu istenir.
(8) Yaş tespiti konusunda yukarıda belirtilen hükümler yarışmaların tüm aşamalarında uygulanır.
(9) Fiziki durumları nedeniyle bir alt kademedeki yarışmalarda yaş tespiti konusunda iş ve işlem yapılmış sporcu öğrencinin raporlarını ve tertip komitesi kararlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur.
Yaş tashihi
MADDE 11 – (1) Yapıldığı tarihe bakılmaksızın mahkeme kararı ile yaşını küçültenler düzeltme yapılmadan önceki yaşı, yaşını büyütenler ise düzeltilen yeni yaşı ile lisans çıkartabilirler.
Okul değiştirme ve nakil
MADDE 12 – (1) Bir sporcu öğrenci bir eğitim ve öğretim yılında en fazla iki okul adına yarışmalara katılabilir.
(2) İl içinde ve il dışında bir okuldan diğer bir okula naklen giden öğrenciler; ilgili eğitim ve öğretim yılının Ekim ayının sonuna kadar, yeni kayıt oldukları okullarında okula kayıt gününden başlamak üzere otuz gün geçtikten sonra, 1 Kasım sonrası yapılacak nakillerde ise okula kayıt gününden başlamak üzere altmış gün geçtikten sonra yarışmalara katılabilirler.
(3) İl içinde ve il dışında birinci dönemin son iş günü mesai bitimine kadar nakil işlemleri yapılabilir. Bu tarihten sonra nakil yapan sporcu öğrenciler okullar arası yarışmalara katılamazlar.
(4) Mücbir sebepler nedeniyle yapılan nakillerde il tertip komitesinin kararı ile sporcu öğrenciler okula kayıt tarihinden otuz gün geçtikten sonra okullar arası yarışmalara katılabilirler.
(5) Ortaöğretimde beklemeli son sınıf öğrencileri yarışmalara katılamazlar.
Okula devam zorunluluğu
MADDE 13 – (1) Öğrencilerin okullar arası spor yarışmalarına katılabilmeleri için okullarına, eğitim ve öğretime devam zorunluluğu aranır.
(2) Bir öğrencinin herhangi bir sebeple okulla ilişiğinin kesilmesi halinde okul spor yarışmaları ile de ilişkisi kesilir.
Okul spor yarışmalarında istenen belgeler
MADDE 14 – (1) Okul spor yarışmalarına katılım için aşağıda belirtilen belgeler istenir;
a) Sporcu öğrenci lisansı,
b) T.C. kimlik numarası beyanı veya oturma izin belgesi ile pasaport,
c) İl dışında yapılacak grup, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacaklar için mülki amir onayı,
ç) Kafile listesi,
d) Veli izin belgesi.
(2) Veli izin belgesi tüm sporcular için düzenlenir, il içi ve il dışı yarışmalara katılacak sporcu öğrencilerin yazılı veli izin belgeleri okul müdürlüğünce alınır.
(3) Ortaöğretimde okuyan sporcu öğrencilerin nüfus cüzdanlarının fotoğraflı olması zorunludur.
Lisans
MADDE 15 – (1) Sporcu öğrenci lisansları, okul müdürlüğünce Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi
üzerinden düzenlenir.
(2) Lisans çıkarmak için; öğrenci belgesi, sağlık izin belgesi, veli izin belgesi, T.C. kimlik numarası beyanı ile fotoğraf istenir.
(3) Lisans, içinde bulunulan eğitim ve öğretim yılı süresince geçerlidir.
(4) Öğrenci, yarışacağı spor dalına ek olarak atletizm ve/veya satranç spor dallarını seçebilir, yarışmalarına katılabilir.
(5) Futbol ile futsal lisansları ayrı çıkarılır. Futbol yarışmalarında oynayan sporcu öğrenci, futsal yarışmalarında; futsal yarışmalarında oynayan sporcu öğrenci futbol yarışmalarında oynayamaz.
Yabancı uyruklu öğrenciler
MADDE 16 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilere bu Yönetmelikte yer alan usul ve esaslara göre lisans düzenlenir ve bu öğrenciler yarışmalara katılabilir.
(2) Uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil edecek sporcu öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur.
Mali hususlar
MADDE 17 – (1) Grup, yarı final ve Türkiye birinciliğine katılan sporcu öğrenci, antrenör, öğretmen ve idarecilerin yolluk ve yevmiyeleri, ilgili mevzuata göre bağlı bulundukları il müdürlüğünce, yurt dışı faaliyetlere katılacaklara yapılacak ödemeler ise Genel Müdürlüğün yetki verdiği ilgili birimince yapılır.
(2) Görev ücretlerinin ödenmesinde, 23/7/2001 tarihli ve 2001/2863 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Gençlik ve Spor Hizmetleri Uygulamasında Görevlendirileceklere Ödenecek Ücretlerle İlgili Esaslara göre işlem yapılır.
(3) Yarışmaları teknik olarak izlemek ve raporlamak üzere görevlendirilen temsilci, milli takım veya alt yapı antrenörünün yolluk, yevmiye ve görev ücretleri görevlendirmeyi yapan branş federasyonunca yapılır.
(4) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsilen yarışmalara katılacak olan takım ve sporcuların yolluk ve yevmiyeleri Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına kadar kendilerince, Ülkemiz sınırları içindeki yolluk ve yevmiyeleri ise ulaştıkları il ile yarışmanın yapılacağı il arasındaki otobüs rayiç ücretleri esas alınmak suretiyle yarışmanın düzenlendiği il müdürlüğü tarafından ödenir.
(5) Yarışmaları teknik veya idari olarak incelemek ve raporlamak üzere görevlendirilen Genel Müdürlük personelinin kanuni harcırahları Daire Başkanlığınca karşılanır.
Disiplin işlemleri
MADDE 18 – (1) Yarışmalarda, spor ahlakına ve disiplin kurallarına aykırı fiil ve davranışların işlenmesi halinde 7/7/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre işlem tesis edilir, durum okulun bağlı olduğu milli eğitim müdürlüğüne bildirilir. Dosyalar il müdürlüğünce arşivlenir.
(2) Okullar arası yarışmalarda ve resmi yarışmalarda herhangi bir nedenle; tedbir veya ceza alan idareci, çalıştırıcı ve sporcular tedbirli veya cezalı oldukları süre içerisinde yarışmalara katılamazlar.
(3) Okullar arası futbol ve futsal yarışmalarında alınan cezalar, okul spor yarışmalarında uygulanır. Türkiye Futbol Federasyonu’nca verilen cezalar okullar arası yarışmalarda uygulanmaz.
İtirazlar
MADDE 19 – (1) İtirazlar; kafile idarecisi veya çalıştırıcısı tarafından ilgili spor dalı oyun kuralları veya mevzuat hükümlerine göre yarışmanın bitiminden itibaren en geç iki iş günü içerisinde tertip komitesine yazılı olarak yapılır.
(2) İtiraz için yarışmanın yapıldığı il müdürlüğü hesabına Genel Müdürlükçe her yıl belirlenen ücret yatırılır. İtirazın kabulü halinde bu ücret iade edilir, reddedilmesi halinde il müdürlüğünün ilgili hesabına gelir olarak kaydedilir.
(3) İtirazlar, tertip komitesince en geç iki iş günü içerisinde karara bağlanır.
Ödüller
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan yarışmalarda verilecek kupa, madalya, başarı ve katılım belgeleri ilgili branşın özellikleri dikkate alınarak her yıl Genel Müdürlükçe belirlenir.
Hakem, gözlemci, temsilci ve diğer personel görevlendirmeleri
MADDE 21 – (1) Mahalli okul spor yarışmalarında, il tertip komitesinin talebi üzerine il hakem komitelerince öncelikle mahallinden, gerekli hallerde ise il müdürlüğünün onayı ile yakın illerden hakem, gözlemci ve diğer personel görevlendirilir.
(2) Grup, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmalarında, Daire Başkanlığının talebi üzerine ilgili branş federasyonunca öncelikle mahallinden, gerekli hallerde ise yakın illerden hakem, gözlemci ve diğer personel görevlendirilir.
(3) Grup, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmalarında, Daire Başkanlığının talebi üzerine federasyonca temsilci görevlendirilir.
(4) İlgili branşın federasyonu, Türkiye birinciliği yarışmalarını teknik olarak izlemek ve raporlamak üzere
Milli takım veya alt yapı antrenörü görevlendirir.
(5) Okul spor yarışmalarında, Daire Başkanlığınca temsilci ve gözlemci görevlendirilir.
(6) Türkiye Birinciliği yarışmalarına, Millî Eğitim Bakanlığınca temsilci görevlendirilir.
Kıyafet ve törenler
MADDE 22 – (1) Sporcu öğrenciler yarışmalara ve törenlere, temsil ettikleri okullarca temin edilen spor kıyafetleriyle katılırlar. Açılış töreni ve dereceye girdiği halde ödül törenine katılmayanlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
(2) Yarışmalarda giyilecek spor kıyafetleri, ilgili spor federasyonunun talimatlarına aykırı olamaz.
(3) Törenlerin amacına uygun olarak gerçekleştirilmesinden tertip komitesi sorumludur.
Teknik toplantı
MADDE 23 – (1) Teknik toplantı tertip komitesince yarışma öncesinde yapılır. Toplantıya tertip komitesi, kafile idarecisi veya çalıştırıcısı ile temsilen bir hakem katılır. Toplantıda yarışma programı belirlenir.
(2) Teknik toplantıya mazeretsiz olarak katılmayanlar yarışmalara alınmaz.
Uluslararası yarışmalar
MADDE 24 – (1) Uluslararası yarışmalara katılacak takım ve sporcular Genel Müdürlükçe belirlenir.
(2) ISF tarafından düzenlenen yarışmalara katılan sporcu öğrenciler ISF bültenleri içerisinde belirtilen kültür gününe katılmak zorundadır. Kültür günü etkinliklerine katılmayanlar hakkında disiplin işlemi yapılır.
Doping
MADDE 25 – (1) Doping içeren maddelerin kullanılmasının önüne geçilmesi için gereken tedbirler alınarak sporcu öğrencilerin bilinçlenmesi sağlanır. Doping içeren maddelerin kullanılmasının tespiti halinde sporcu öğrenci ve antrenör/çalıştırıcı hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Saha ve tesislerin kullanımı
MADDE 26 – (1) Millî Eğitim Bakanlığı ile Genel Müdürlüğe ait tesislerin etkin ve verimli kullanılabilmesi için il müdürlükleri ile il milli eğitim müdürlükleri tarafından gerekli tedbirler alınır, yarışma ve organizasyonlarda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi sağlanır.
İşbirliği ve koordinasyon
MADDE 27 – (1) Millî Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünce hazırlanan bu Yönetmelik koordinasyon ve işbirliği çerçevesinde uygulanır.
Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.